تحلیل و مطالعه اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه اجمالی تعاریف نرخ واقعی ارز

قبل از مطالعه تعریف نرخ واقعی ارز، ذکر این نکته لازم می باشد که نرخ واقعی ارز نمایانگر جایگاه اقتصاد کشور در دو صحنه داخلی و خارجی می باشد.یعنی بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود جایگاه اقتصادی کشور در صحنه تولید داخلی و رقابت بین المللی می گردد و بدترشدن نرخ واقعی ارز، به بدترشدن وضعیت رقابتی کشور خواهد انجامید.ادوادز در تعریف نرخ واقعی ارز می گوید: «در کارهای تئوریک مدرن، نرخ واقعی ارز (e) عبارت می باشد از نسبت قیمت نسبی داخلی کالاهای قابل تجارت به قیمت نسبی داخلی کالاهای غیرقابل تجارت به نظر ادواردز، تعریف مزبور از نرخ واقعی ارز بیانگر چگونگی تخصیص منابع بخش های قابل تجارت و غیرقابل تجارت می باشد.به نظر وی، افزایش در نرخ واقعی ارز، تولید کالاهای قابل تجارت را به گونه نسبی سودآورتر می نماید که این امر به انتقال منابع از بخش غیرقابل تجارت به بخش قابل تجارت می انجامد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بایستی توجه داشته باشیم که در تعریف ادواردر، بهبود و با بدترشدن نرخ واقعی ارز از طریق کسربه گونه مستقیم حاصل نمی گردد.یعنی افزایش دربه منزله افزایش هزینه تولید کالاهای تجاری می باشد که این امر منجر به کاهش نرخ واقعی ارز خواهد گردید. ادوادز می گوید:چنین تعریفی از نرخ واقعی ارز، شاخص مناسبی را از درجه دقابت بین المللی بخش قابل تجارت کشور فراهم می سازد.در واقع، این قیمت نسبی، هزینه تولید داخلی کالاهای قابل تجارت را اندازه گیری می نماید.کاهش در نرخ واقعی ارز نمایانگر این می باشد که در هزینه تولید داخلی کالاهای قابل تجارت افزایشی صورت گرفته می باشد.اگر قیمت نسبی جهانی تغییری نداشته باشد، چنین کاهشی در نرخ ارز نمایانگر تخریب درجه رقابت بین المللی کشوری می باشد که در حال حاضر به تولید کالاهای قابل تجارت می پردازد که به گونه نسبی، نسبت به کشورهای دیگر و نسبت به گذشته، از کارایی پایین تری برخوردار می باشد.افزایش در نرخ واقعی ارز، بیانگر بهبود درجه رقابت بین المللی کشور می باشد.

تعریف دیگری که از نرخ واقعی ارز ارائه شده می باشد، به صورت شاخص می باشد.بدیهی می باشد این تعریف، عکس تعریف ادواردز از نرخ واقعی ارز می باشد.در تعریف مزبور، افزایش و یا کاهش در هزینه تولید داخلی کالاهای قابل تجارت ارتباط معکوس با نرخ واقعی ارز دارد. یعنی افزایش در هزینه تولید کالاهای قابل تجارت منجر به کاهش کسر می گردد و پس نرخ واقعی ارز کاهش خواهد پیدا نمود.به همین ترتیب، کاهش درمنجر به افزایش کسر می گردد که نرخ واقعی ارز را افزایش می دهد.پس، همان گونه که گفته گردید، در سالهای اخیر فرق بین نرخهای اسمی و واقعی ارز، از اهمیت روزافزونی برخوردار گردیده می باشد.در تعریف، نرخ اسمی ارز مفهومی پولی می باشد که ارزش نسبی دو پول را مورد سنجش قرار می دهد.در حالی که نرخ واقعی ارز(همان گونه که از نامش پیداست) مفهومی واقعی می باشد که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می کند.نرخ واقعی ارز به صورت قیمت نسبی کالاهای تجاری به کالاهای غیرتجاری تعریف می گردد:

 

نرخ ارز معیار خوبی برای نشان دادن سطح رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی بوده و در واقع هزینه کالاهای تجاری تولیدشده در داخل را اندازه گیری می کند.اگر چه تعریف نرخ واقعی ارز در ارتباط(1)از نقطه نظر تحلیلی سودمند می باشد، اما محاسبه آن دشوار می باشد.لذا تعریف عملی تر آن به صورت زیر ارائه می گردد: که در آن e نرخ اسمی ارز بوده و به صورت واحدهای پول داخلی پیش روی یک واحد پول خارجی تعریف می گردد.قیمت جهانی وشاخص داخلی می باشد. پس، در مطالعه اثر سیاستهای کاهش ارزش پول بر متغیرهای کلان اقتصاد، نرخ واقعی ارز معیار مناسب تری نسبت به نرخ اسمی ارز در تعیین موفقیت و یا شکست سیاستهای اتخاذشده می باشد.یکی از علت های این مطلب، همان گونه که در بالا تصریح گردید، لحاظشدن اثر قیمتهای جهانی و داخلی در تعریف نرخ واقعی ارز می باشد.در این چهارچوب، زمانی در تراز تجاری کشور بهبودی حاصل می گردد و تداوم می یابد که افزایش نرخ واقعی ارز(کاهش ارزش واقعی پول)در دوره های مختلف تداوم یابد و این تا زمانی که سیاستهای پولی و مالی با سیاست ارزی سازگار نگردد، میسر نخواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه