عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل و مطالعه اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

همچنین الگو، درآمدهای صادراتی کشورهای تولیدکننده مواد اولیه را به روش کالا به کالا تعیین می کند. الگو خاطر نشان می سازد که صادرات کشورهای تولیدکننده مواد اولیه، در مقایسه با کشورهای صنعتی از کالاها و یا تولیدات محدودی تشکیل می گردد و اینکه این تولیدات صادراتی، با در نظر داشتن مکان اصلیشان به گونه یکسان توزیع نشده اند. در الگو، نرخ تورم داخلی در اغلب کشورهای تولیدکننده مواد اولیه را مورد مطالعه قرار می دهد. در الگو، نرخ داخلی تورم در کشورهای تولیدکننده مواد اولیه، تابعی از تراز مازاد پول در نظر گرفته شده می باشد. در این صورت، نرخ تغییر قیمت داخلی به عنوان تعدیل تغییرات نرخ ارز اسمی به تغییرات نرخ ارز واقعی به کار برده می گردد. از آنجایی که نرخ ارز واقعی احتمالا بر تصمیمات واردکنندگان و صادرکنندگان مؤثر می باشد؛ به شرط برآورد اثرات نرخ ارز بر تراز تجاری کشورها و فرضیات ارائه شده، سیاست های پولی برا تعیین نرخ تورم در کشورها به وسیله این الگو تحلیل می گردد.

خانم سوآرز(1987)، واکنش کوتاه مدت تولید را در برابر کاهش ارزش پول و سیاستهای پولی در کشورهای در حال توسعه آزمون کرده می باشد.در این کشورها، این فرض مستتر می باشد که بنگاه ها، با فشار و محدودیتهای مالی مواجه بوده و تنها منبع تأمین مالی آنها بانکهای تجاری داخلی می باشد.

2-13- چرخه های تجاری

معمولاً چرخه تجاری به صورت نوسان دوره ای فعالیّت اقتصادی کلّ در نظر گرفته می گردد. در این ارتباط همان گونه که مک درمات و اسکات[1] (1999) و هاردینگ و پاگان[2] (2005) به گونه مشخص تأکید کردند، دو متدولوژی مشخص برای توصیف چرخه های تجاری وجود دارند. اولی چرخه کلاسیکی می باشد که به صورت الگوی متوالی شکوفایی ها و کسادی ها در فعالیت اقتصادی کل تعریف می گردد، که البته این تعریف از چرخه تجاری از مطالعه ابتدایی برنز و میچل[3] (1946) رواج پیدا نمود که در آن:

«یک چرخه شامل شکوفایی هایی می باشد که در زمانی واحد بسیاری از فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد و به همین نحو با رکود ها و کسادی های عمومی و آغاز رونق‌هایی ادامه می‌یابد و با دوره شکوفایی چرخه بعدی در هم می آمیزند. این زنجیره تغییرات تکرارشدنی بوده اما دوره ای نیستند»

دوم، چرخه رشد می باشد که با در نظر داشتن توصیف های لوکاس[4] (1977) و کیدلند و پرسکات[5] (1990) به صورت انحرافات محصول کل واقعی از طریقه آن اظهار می گردد. تجزیه و تحلیل این نوع چرخه تجاری ایجاب می کند که طریقه (یا مؤلفه پایدار) از داده ها حذف گردد،به گونه ای که به وسیله آن بتوان به تجزیه و تحلیل مؤلفه چرخه ای پرداخت. این مؤلفه همان چرخه رشد می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بدین ترتیب، توّجه عمده روش چرخه تجاری کلاسیکی معطوف به شناسایی مجموعه ای از نقاط برگشت می باشد که دوره های شکوفایی و کسادی را از هم مجزا می کنند. بین یک اوج و نشیب فعالیت اقتصادی، اقتصاد در مرحله انقباضی(رکود) به سر می برد در حالی که بین یک نشیب و اوج فعالیت، اقتصاد در مرحله انبساطی (رونق) قرار دارد (راشل میل[6]، 2010).

[1]. McDermott & Scott

[2]. Harding & Pagan

[3]. Burns & Mitchell

[4]. Lucas

[5]. Kydland & Prescott

[6]. Rachel Male

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه