تحلیل و مطالعه اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

سازوکار انتقال پولی

در شکل (1) ارتباط بین قواعد سیاست پولی و سازوکارهای انتقال ملاحظه می گردد. اقدامات پولی (جاری و مورد انتظار) که براساس قواعد سیاستی بانک مرکزی اتخاذ می گردد، به گونه مستقیم به بازارهای پول و دارایی منتقل می گردد. سپس تغییر در بازارهای مذکور، باعث بروز تغییراتی در بازارهای کالا و کار می گردد و سرانجام بر مقدار تولید کل و سطح قیمت ها اثر می گذارد. در نهایت، تغییرات در تولید و تورم جاری و مورد انتظار در قاعده سیاستی بانک مرکزی منعکس می گردد. با فرض اینکه سیاستگذاران فهم درستی درمورد ساختار اقتصاد و عکس العمل آن به سیاست های اتخاذ شده داشته باشند، تغییرات در تولید و تورم جاری و مورد انتظار آتی، باعث اتخاذ تصمیم هایی از سوی بانک مرکزی با هدف دستیابی به اهداف خود می گردد.

کانال های انتقال پولی

کانال اصلی انتقال پولی، به دو دسته کلی نئوکلاسیکی و غیر نئوکلاسیکی تقسیم می گردد. دسته اول براساس مدل های پایه ای سرمایه گذاری، مصرف و تجارت بین الملل در اواسط قرن بیستم مطرح شده می باشد. در مورد سرمایه گذاری، کانال های اصلی، کانال نرخ بهره و کانال مربوط به q توبین می باشد که از طریق تغییر هزینه بهره گیری از سرمایه [1]اقدام می کند. در خصوص مصرف، کانال های انتقال پولی از طریق اثر ثروت اقدام می کند و برای تجارت، کانال مستقیمی از طریق نرخ ارز، اقدام انتقال آثار سیاست پولی را بر عهده دارد. کانال هایی که به واسطه کاستی های بازار به غیر از آن هایی که به چسبندگی های دستمزد اسمی و قیمت مربوط می باشد در سازوکار انتقال پولی هست، سازوکارهای انتقال پولی غیر نئوکلاسیکی نامیده می گردد (بویون و همکاران[2] ، 2010). این گونه کانال ها از ناحیه دخالت دولت در بازارها و نیز از ناحیه کاستی های بازارهای خصوصی که مشکلاتی نظیر اطلاعات متقارن یا مجزا شدن بازار[3] را شامل می گردد و آن نیز در نهایت، موجب ایجاد محدودیت هایی برای عملکرد کارای بازارهای مالی می گردد؛ قابل مطالعه می باشد.

 

[1] User Cost Capital

[2] Boivin & et Al

[3] Market Segmentation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه