تحلیل و مطالعه اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

کانال مستقیم نرخ بهره

سنتی ترین و قدیمی ترین کانال انتقال پولی که در مدل های اقتصاد کلان به وجود آمده می باشد، تاثیر نرخ های بهره به هزینه بهره گیری از سرمایه و از طریق آن، تغییر مخارج سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها (برای مثال، سرمایه گذاری بر کالاهای بادوام مصرفی و مسکن) می باشد. مدل های استاندارد نئوکلاسیکی سرمایه گذاری نشان می دهد که هزینه بهره گیری از سرمایه، مهم ترین عامل اثر گذار بر تقاضای سرمایه می باشد که می تواند انواع سرمایه گذاری در موجودی انبار، مسکن یا کالاهای بادوام مصرفی را شامل گردد[1].

اگر ابزار سیاست پولی، نرخ بهره کوتاه مدت باشد، سازوکار انتقال پولی، وابسته به ارتباط بین نرخ های بهره کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که براساس بعضی از فرضیه های انتظارات ساختار زمانی نرخ بهره[2] به یکدیگر ارتباط می یابد. وقتی سیاست پولی منجر به افزایش نرخ بهره کوتاه مدت می گردد، نرخ بهره بلندمدت نیز گرایش به افزایش دارد، زیرا نرخ بلندمدت به نرخ های کوتاه مدت آینده منوط می باشد. در نتیجه این افزایش هزینه، بهره گیری از سرمایه افزایش و تقاضای سرمایه کاهش می یابد. کاهش در تقاضای دارایی سرمایه ای، موجب کاهش مخارج سرمایه گذاری در دارایی های مذکور و در نهایت، منجر به کاهش مخارج و تقاضای کل می گردد. چنین کانال نرخ بهره ای در مرکز تحلیل های مدل IS-LM کینزین های قدیم قرار دارد که به آثار هیکسل (1937) بر می گردد. البته این کانال اخیرا در بعضی مدل های کینزین های جدید نیز نشان داده شده می باشد (کر و کینگ ، 1996 و مک کالیوم و نلسون[3]، 1999).

 

2-8-2 کانال قیمت دارایی ها (سهام)

تصمیم های سرمایه گذاری بنگاه ها و خانوارها را می توان تحت ساختار مدل جیمز توبین (1969) مطالعه نمود. در تصمیم سرمایه گذاری بنگاه ها، توبین q را حاصل تقسیم ارزش بازاری بنگاه ها بر هزینه جایگزینی سرمایه تعریف می کند. وقتی q بالاست، قیمت بازاری شرکت در مقایسه با هزینه های جایگزینی سرمایه بالاست و طرح ها و تجهیزات و امکانات خریداری شده دریافت می کنند. در نتیجه، مخارج سرمایه گذاری افزایش می یابد، زیرا شرکت ها اکنون می توانند تعداد بیش تری کالای سرمایه ای را با مقادیر کمتر سهام خریداری کنند. وقتی سیاست پولی انقباضی اجرا می گردد و نرخ بهره افزایش می یابد، تقاضا برای سهام کاهش می یابد و قیمت سهام افت می کند. هر شرکتی در مواجه با کاهش ارزش سهام خود و به تبع آن، کاهش نسبت q، مجبور به چاپ اوراق سهام بیشتری برای تامین طرح های سرمایه گذاری جدید می گردد. در این وضعیت، سرمایه گذاری برای شرکت بسیار پرهزینه می گردد. در مقیاس کل شرکت ها، طرح های سرمایه گذاری که قبل از انقباض پولی به صورت مرزی سودآور بود. با کاهش q تامین مالی نمی گردد و این نیز به نوبه خود موجب کاهش تولید و اشتغال می گردد.

[1]  بر گرفته از مدل کلاسیک سرمایه گذاری یورگنسن (1963)

[2]Term structure of interest rate

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Kerr & King. Mc callum & Nelson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه